• ایمیل: info@HesabNegaran.com

  • تلفن : 88718042 - 88552034-021

طبق ماده 39 قانون کار و امور اجتماعی کارفرما مکلف است حق بیمه کسر شده از پرسنل خود و همچنین سهم خود را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد. همچنین صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان را به ترتیبی که در آیین نامه تنظیم و ارسال صورت مزد که به تصویب شورای عالی سازمان تامین اجتماعی رسیده است به سازمان ارایه نماید.

تهیه لیست و دیسکت بیمه یکی از خدماتی است که توسط متخصصین شرکت حساب نگاران سپید قابل ارائه می باشد.