• ایمیل: info@HesabNegaran.com

  • تلفن : 88718042 - 88552034-021

هر سال اشخاص حقیقی موضوع قانون مالیات های مستقیم مکلف اند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت های شغلی خود را در یک سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق نمونه ای که به وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد تنظیم و تا خرداد ماه بعد از هر سال مالی به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ مذکور در ماده (131) این قانون پرداخت نمایند. اشخاص حقوقی نیز طبق این قانون مکلف به تنظیم اظهارنامه مالیاتی تا 4 ماه بعد از پایان هر سال مالی درج شده در اساسنامه خود خواهند بود.

تهیه اظهارنامه ی مالیاتی یکی از خدماتی است که توسط متخصصین شرکت حساب نگاران سپید قابل ارائه می باشد.