• ایمیل: info@HesabNegaran.com

  • تلفن : 88718042 - 88552034-021

طبق ماده 169 قانون مالیات های مستقیم کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موظف به صدور صورتحساب به همراه کد اقتصادی و شناسه ملی هستند و باید کلیه معاملات خود را اعم از خرید و فروش در فهرست معاملات خود در سامانه سازمان امور مالیاتی تا 30 روز پس از پایان هر فصل اعلام نمایند. عدم صدور صورتحساب یا عدم درج کد اقتصادی در صورتحساب مشمول جریمه 1 درصدی مبلغ مورد معامله خواهد شد. عدم ارائه ی فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالياتي‌ کشور طبق دستورالعمل  صادره مشمول جريمه‌اي معادل 10 درصدی معاملاتي که  فهرست آنها ارائه نشده است خواهد بود. جرايم ‌مذکور توسط ادارة امور مالياتي مربوط با رعايت مهلت  مقرر در مادة (157) اين قانون مطالبه خواهد شد و مؤدي مکلف است ظرف سي ‌روز از تاريخ  ابلاغ برگ مطالبه نسبت به پرداخت آن  اقدام کند. در غيراين صورت معترض شناخته شده و موضوع جهت رسيدگي و  صدور رأي به هيأت حل اختلاف مالياتي ارجاع خواهد شد. رأي هيأت مزبور قطعي ولازم الاجرا است‌. جريمة مذکور غير قابل بخشش است و از طريق  مقررات اجرايي موضوع اين قانون ‌قابل وصول خواهد بود.

تهیه گزارشات خرید و فروش فصلی یکی از خدماتی است که توسط متخصصین شرکت حساب نگاران سپید قابل ارائه می باشد.