• ایمیل: info@HesabNegaran.com

  • تلفن : 88718042 - 88552034-021

با توجه به اهمیت انبار به عنوان یک قلم از دارایی های جاری شرکت، ضرورت طرح ریزی و برنامه ریزی چگونگی انجام کار و ثبت ورود و خروج کالاها و اثر آن در ترازنامه شرکت ما را بر آن داشت تا در این زمینه به یاری مدیران بشتابیم. اهمیت این مسئله باعث می شود تا در مقاطع مختلف نسبت به شمارش کالاهای موجود در انبار و مطابقت با اسناد حسابداری اقدام گردد که این مهم در تهیه صورت های مالی و گزارشات حسابرسی اهمیت به سزایی دارد.

با توجه به حجم کالاهای موجود در انبار، بحث کدینگ کالاها در شرکت های گوناگون، متفاوت است. اما باید با یک دید بلند مدت به این مسئله نگاه کرد و با برنامه ریزی دقیق و طراحی کدینگ کالا در انبار پیاده سازی گردد. طرح ریزی عملیات انبار و انبار گردانی یکی از خدمات حسابداری است که توسط متخصصین شرکت حساب نگاران سپید انجام می شود.

طرح ریزی عملیات انبار یکی از خدماتی است که توسط متخصصین شرکت حساب نگاران سپید قابل ارائه می باشد.