• ایمیل: info@HesabNegaran.com

  • تلفن : 88718042 - 88552034-021

گواهی نامه ثبت نام در نظام ارزش افزوده برگه ای است که به شما مجوز اخذ مالیات و عوارض بر ارزش افزوده را از مشتریان خود داده می شود که در صورت اتمام مدت آن نیاز به تمدید خواهد داشت.

شرکت ها مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده  بوده و باید در سامانه ارزش افزوده ثبت نام و نسبت به دریافت گواهی نام ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده اقدام نمایند. پس از اخذ گواهی نامه مالیات بر ارزش افزوده، شرکت ها موظف هستند پس از صدور صورتحساب فروش طبق نمونه ارایه شده در ماده 169 قانون مالیات های مستقیم، مالیات بر ارزش افزوده را از خریداران یا مشتریان خود دریافت کنند.

نرخ مالیات بر ارزش افزوده هر سال با توجه به قوانین کشور تعیین می شود و مودیان موظف هستند تا 15 روز پس از پایان هر فصل نسبت به ارایه اظهارنامه و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده اقدام نمایند. در غیر این صورت عدم پرداخت مالیات بر ارزش افزوده باعث عدم ثبت اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده می گردد. این عدم ثبت اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده، مشمول 50 درصد جریمه نسبت به مالیات پرداخت نشده است و عدم پرداخت آن نیز مشمول 2 درصد جریمه به صورت ماهانه نسبت به مالیات پرداخت نشده می شود.

ثبت نام و دریافت گواهی نامه مالیات بر ارزش افزوده یکی از خدماتی است که توسط متخصصین شرکت حساب نگاران سپید قابل ارائه می باشد.