• ایمیل: info@HesabNegaran.com

  • تلفن : 88718042 - 88552034-021

با توجه به این که هزینه های جاری در شرکت ها توسط تنخواه داران صورت می گیرد، جهت یکسان سازی رویه ها و ثبت اسناد هزینه می بایست رویه هایی تهیه شود تا تنخواه داران با رعایت آن ها به ثبت اسناد هزینه کمک نمایند. با توجه به این که بعضی از تنخواه داران در واحد بازرگانی مشغول به فعالیت می باشند، ابلاغ این رویه ها توسط مدیر عامل می بایست صورت گیرد تا ضمانت اجرایی داشته باشد.

ارائه رویه های مالی تنخواه گردان یکی از خدماتی است که توسط متخصصین شرکت حساب نگاران سپید قابل ارائه می باشد.