• ایمیل: info@HesabNegaran.com

  • تلفن : 88718042 - 88552034-021

حسابرسی به معنای بازرسی جستجوگرانه مدارک حسابداری و سایر شواهد زیر بنای صورت های مالی است. شرکت حساب نگاران سپید خدمات زیر را در راستای حسابرسی و بازرسی به مشتریان عزیز عرضه می دارد.

 

  •  حسابرسی داخلی

  • حسابرسی عملیاتی

  • حسابرسی مستقل

  • ارزیابی سهام

  • بازرسی قانونی

  • داوری های مالی

  • نظارت بر امور تصفیه