• ایمیل: info@HesabNegaran.com

  • تلفن : 88718042 - 88552034-021

معرفی محصولات و بسته های پیشنهادی سپیدار سیستم آسیا

بسته نرم افزاری تولیدی

- سیستم نرم افزاری دریافت و پرداخت
- سیستم تأمین کنندگان و انبار تولیدی
- سیستم مشتریان و فروش
- سیستم حسابداری


بسته نرم افزاری خدماتی 

- سیستم نرم افزاری دریافت و پرداخت
- سیستم حسابداری
- سیستم فروش خدماتی


بسته نرم افزاری بازرگانی 

- سیستم نرم افزاری دریافت و پرداخت
- سیستم مشتریان و فروش
- سیستم حسابداری
-تأمین کنندگان و انبار بازرگانی


بسته نرم افزاری پیمانکاری  

- سیستم نرم افزاری دریافت و پرداخت
- سیستم حسابداری
- سیستم پیمانکاری